Forex i poslovne finansije

Poslovne finansije se šire definišu kao naučna disciplina koja se, pore ostalog, bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja, analizom rizika finansijskog tržišta. Kao upravljački koncept, poslovne finansijse se bave izučavanjem finansijskog okruženja, proučavaju finansijske instrumente i upravljanje finansijama u poslovnim subjektima što je u slučaju poslovanja trejdera pojedinca jako važno preneti kao individualni koncept. Dakle, uloga koju imaju poslovne finansije je srazmerna ulozi finansijskog poslovanja poslovnog subjekta što obuhvata sledeće:

– Cilj je da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz što manje angažovanje finansijskih sredstava (proračun margine trgovanja mimo odluka koje mogu aktivirati „margin call“ i sl.)
– Treba da minimizira troškove oslanjanja na tuđa sredstava i da teži ka maksimumu prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava (Izbor i poštovanje finansijske poluge – leverage, koja je jedan od najznačajnijih koncepata Forex profita).
– Treba da doprinese ostvarivanju što boljeg rezultata poslovanja poslovnog subjekta, kao i da obezbedi bolju budućnost i razvoj. Zato se u prvi plan, kao osnovni cilj koji imaju poslovne finansije, postavlja pitanje šta je poslovna politika određenog poslovnog subjekta, kako bi se u skladu sa tim donosile investicione i finansijske odluke (Izbor i dosledno sprovođenje strategije trgovanja o čemu trejder potpuno samostalno odlučuje).
– Poslovne finansije kao centralno pitanje tretiraju načine za podržavanje donesenih odluka sa ciljem maksimiziranja profita na angažovani kapital, opstanak poslovanja uz dugoročnu stabilnost i kontinuirani rast kapitala (stalno prisutna kontrola rizika).
Trgovanje na Forex-u trejderi često organizuju kao posao izdvojenog pojedinca pri čemu svoju individualnost precenjuju do mere da prestanu uzimati u obzir osnovne kriterijume investicionog ulaganja. Naime, individualni karakter investitora treba biti izražen u određenoj meri, ali ne kao samovolja ili nekontrolisani poriv, poročna strast prema novcu i sl. Mnogo puta je ukazivano na neophodnu psihološku analizu gde se akcenat stavlja na kontrolu emocionalnog stanja trejdera. I ne samo to, već postoji čitav niz pravila koja se moraju poštovati da bi posao Forex trejdera ostao dosledan strogim poslovnim okvirima. Zato se aspekt poslovnih finansija potencira kao nauka o investicionom ulaganju i donošenju investicionih odluka (kao u svakoj kompaniji) kako u teoriji tako i u praksi. Kao zaključak bi trebalo razumeti da Forex trejder posluje kao individualac, ali u sistemu koji je globalan i organizovan. Forex trejder je apsolutno pozvan da donosi odluke samostalno i da bude kreativan, nezavistan i prosperitetan. Međutim, da bi bio kadar da postigne sklad u investiranju sa profitom uz sopstveni profesionalni napredak treba da se rukovodi upravljačkim konceptom poslovnih finansija koje su neodvojivi deo tržišnog univerzuma.

Scroll to Top