Forex i metodološki pristup

Metodologija rada u Forex-u ne bi trebalo da se po bilo čemu razlikuje od drugih oblasti naučno-istaživačkog rada. Kada Forex trejder razume da je poslovanje na globalnom finansijskom tržištu ravno naučnoj disciplini onda je zaista shvatio težinu izazova takvog biznisa. Naravno, nisu svi trejderi istog mišljenja, a posebno ako Forex doživljavaju na mnogo jednostavniji način usled prilagođenog radnog prostora pojedincu, ali ipak ne treba banalizirati. Niko ne kaže da treba biti naučni radnik da bi se uspešno investirao novac, ali veština investitora ipak podrazumeva mnogo više od manipulisanja i špekulacija na promenu cena na tržištu i tome sličnog. Sama činjenica da Forex trejderi teže otkrivanju načina na koji će najefikasnije ostvarivati profit prirodno dovodi do potrebe za primenu metodologije. Dakle, metodologija rada u najširem smislu podrazumeva opis pristupa koji trejder želi da upotrebi da bi postigao ciljeve u poslovanju. Kao pristup materiji u svakodnevnom poslovanju trejdera možda isuviše rogobatno zvuči metodologija naučnog rada, ali metodologija istraživanja će svakako blisko opisati proces. Da bi trejder bio siguran da ne odstupa od pravilnog pristupa trgovanju treba da jasno ustanovi radne korake ukupnog procesa. Pre svega, treba usaglasiti stav da Forex trgovanje jeste proces neprestalnog istraživanja te da bi se ostalo na pravcu ustanovljenih zahteva potrebno je slediti klasičnu metodologiju istraživačkih aktivnosti koja se sastoji u sledećem:

– Ideja vodilja u Forex-u treba da je jasno definisana kroz sve ciljeve istraživanja i predmet istraživanja. Najpre, svaki trejder istražuje strategije trgovanja sa ciljem ostvarivanja što veće profitabilnosti. U tom smislu, jasno je da su predmet istraživanja strategije, sistemi i razna rešenja na osnovu poznatih i novih indikatora itd.
– Metodološki pristup radu u Forex-u je teško zamisliti bez proučavanja svega dostupnog o predmetnoj temi pa je čitanje literature, aktuelnih analiza i sličnih materijala obavezno i vrlo korisno.
– Šta treba istražiti i kako u Forex-u kao neiscrpnoj temi nije jednostavno ako se ne primeni metodološki način rada. Prikupljanje podataka kao osnova istraživačkog postupka bio bi Sizipov posao ako ne bi bilo metode po kojoj se dostupni podaci, informacije sa tržišta i vesti ne klasifikuju. Najpre treba odvojiti bitno od nebitnog, koristiti pouzdane izvore, a povrh svega znalački upotrebiti korisne podatke (priroda valutnih parova, aktuelne tržišne situacije, fundamentalne vesti i sl.).
– Kruna svakog metodološkog pristupa je donošenje zaključaka na osnovu informacija, ali i diskusija (kritički stav) o pronađenim činjenicama Promišljanje o svemu što čini predmet istraživanja donosi preporuke i zaključke pre konačne investicione odluke.

Scroll to Top