Osnovna interpretacija Stochastic Oscillator-a

Konstrukcija Stochastic Oscillator-a u grafičkom izgledu sadrži dve linije (brzi i spori stohastik) koje osciluju u vertikali unutar cenovnog raspona od nultog nivoa do nivoa 100. Kao i kod ostalih oscilatora, interpretacija Stochastic-a prvenstveno tretira ekstremne vrednosti parametara jer grafikon indikatora tada pruža najbolje rezultate. Zbog toga se za konsultaciju najčešće uzima nešto uži raspon kretanja na cenovnoj putanji i on obično podrazumeva nivoe 20 i 80. Ekstremno visoke vrednosti podrazumevaju kretanje parametara iznad nivoa 80, dok ekstremno niske vrednosti pokazuju kretanja ispod nivoa 20, jer se stohastička metoda zasniva na činjenici da povećavanjem cena na tržištu, zaključne cene teže gornjoj granici cenovnog raspona, i obrnuto, u padajućem trendu tržišta, zaključne cene streme donjoj granici cenovnog raspona. U tom smislu, jasno je da vrlo visoka vrednost parametara indikatora (preko 80-og nivoa) ukazuje na situaciju da je trenutna zaključna cena blizu vrha cenovnog raspona, odnosno, vrlo niske vrednosti (ispod 20-og nivoa) pokazuju blizinu dna kome se približava trenutna zaključna cena.
Dakle, stohastičke linije (brzi stohastik %K i spori stohastik %D) praktično u procentima mere položaj zaključne cene unutar cenovnog raspona za određeni period. Po default-u se posmatra period 14 (dana, sedmica, …), ali se mogu koristiti i drugi periodi prema potrebi. Stochastic Oscillator je vrlo primenljiv na svim vrmenskom intervalima pa je trejderima na raspolaganju da mogu biti vrlo kreativni u izboru pri analizi dugoročnih i kratkoročnih grafikona.

Na primeru je dat prikaz Stochastic Oscillator-a na dnevnom grafikonu (EUR/USD, D1) gde se uočavaju linije (brzi stohastik %K, puna linija plave boje i spori stohastik %D, označen crvenom bojom tačkaste linije). Trejderi koriste %D spori stohastik za određivanje momenta ulaska u poziciju jer daje preciznije rezultate u odnosu na brzi stohastik %K koji često može pokazati preuranjene signale završetka trenda. Spori stohastik %D suštinski predstavlja pomični prosek linije brzog stohastika %K za poslednja tri razdoblja. Prema tome, osnovna interpretacija Stochastic Oscillator-a (stohastika po svojoj vokaciji jeste predviđanje budućeg kretanja cena sa najvećom mogućom verovatnoćom) polazi od predpostavke da se odstupanje koje najavljuje padajući trend događa kada linija %D premaši vrednosti nivoa 80 (pojava dva padajuća vrha), a za to vreme cene i dalje prate rastući trend. Signal za Sell se generiše u trenutku kada linija bržeg stohastika %K preseče liniju %D i krene naniže (kao na prikazu grafikona, putača označena plavom bojom pokazuje momenat preseka i paralelno početak down trenda na cenovnom grafikonu u smeru pokazne strelice crvene boje). Dakle, strelice (crvena za Sell i plava za Buy) pokazuju signale za ulazak u poziciju u momentu kada brži stohastik %K padne ispod sporijeg stohastika %D pri vrednosti oscilatora iznad nivoa 80 daje signal za prodaju (Sell), odnosno, kada linija %K preseče liniju %D pri vrednosti oscilatora ispod nivoa 20 i generiše signal za kupovinu (Buy).

Scroll to Top